Det börjar hända saker......
Efter mötet mellan Fors Företagareförening, Fors Intresseförening och Ragunda kommun, 161025, då kommunen fick information och bildbevis angående det eftersatta underhållet av Nipängen, Järåskolan samt VA-systemet i Bispgården så har det äntligen börjat hända saker.
-- Järåskolan 12 x 7.jpg

Vid Järåskolan har arbetet med att åtgärda påtalade säkerhetsrisker inletts liksom uppstädning av området. Underhållsplaner har tagits fram för att påbörja arbetet med fönster, grund och fasad. 

När det gäller VA-systemet så har staketen vid biodammarna i både östra och västra Bispgården åtgärdats. Vid båda anläggningarna återstår att tömma slambassängerna och montera renssilar på inkommande ledningar. Vid Hallvägen är de trasiga avlopps- och dagvattenledningarna åtgärdade. Området kring skadorna ska vara sanerat och brunnarna i området ska ha försetts med lock.
I pumpstationen som tillhör västra Bispgården har kortsiktigt en pump bytts ut. Men här återstår en total renovering samt ytterligare två nya pumpar, en åtgärd som är planerad att genomföras under 2017. Kommunikationen mellan högreservoaren och vattenverket har uppgraderats med trådlös radiouppkoppling. Slamtippen vid Hannesforsbron har städats upp och här har även slamkompostering påbörjats. Farliga brunnar har identifierats och åtgärdats i hela området.

Fors Företagareförening ska enligt beslut kalla till ett uppföljningsmöte i början av året.
Förutom att stämma av vad som har blivit åtgärdat sedan sist så ska mötet gå vidare med diskussionerna kring framtiden för det så kallade "Kioskhuset" i centrala Bispgården.

-- Kioskhuset

  Läs rapporten från mötet 161025 här