-- Kioskhuset

SENASTE NYTT
om "Kioskhuset" Forsvägen 28/Nipvägen 2 i Bispgården.
Fastigheten omfattar 26 lägenheter och två lokaler. För 5 år sedan tömde Ragunda kommun huset på hyresgäster, därefter kallställdes huset och lämnades åt sitt öde. Med det ökande behov av bostäder som råder idag har Fors Företagareförening föreslagit att huset återigen ska tas i bruk.
På denna framställan har kommunen svarat att kostnaderna för att återställa huset är för höga. Samhällsbyggnadschef Rolf Ivansen menar att dessa skulle uppgå till 20 miljoner kronor.
Något som Fors Företagareförening starkt ifrågasätter.

Vid Ragunda kommuns möte för Medborgardialog på Järåskolan i Bispgården 20 april 2016 informerade kommunens företrädare att man dessutom erhållit bidrag från staten på 1,2 - 1,6 miljoner kronor (siffran varierade) för att riva eller på annat sätt ta fastigheten ur bostadsbeståndet. Fors Företagareförening hävdar att den uppgiften är oriktig och har därför tagit hjälp för att gå till botten med frågan. Det har nu visat sig att informationen som kommunens företrädare då lämnade var felaktig. Politiker som deltog vid det aktuella mötet säger sig ha fått informationen från Samhällsbyggnadschefen. Detta föranleder nu Fors Företagareförening att ställa frågorna:

Varför lämnade Samhällsbyggnadschefen direkt felaktiga uppgifter till politikerna?
Till saken hör att när han deltog vid dialogmöten, som Bispgårdens utvecklingsgrupp anordnade 2014, hade han samma uppfattning i frågan som Fors Företagareförening.

Varför valde Ragunda kommun att stänga av värmen och därefter lämna Kioskhuset vind för våg och utan tillsyn när kommunen inte erhållit statliga omställningsmedel för fastigheten?
Parallellt som kommunen, enligt uppgifter i Östersunds Posten 2016-02 29, valde att fortsätta uppvärmningen av det så kallade ”Sprickhuset” i Hammarstrand i hittills 12 år till en total kostnad på ca 2 miljoner kronor trots att kommunen erhållit 1,2 miljoner kronor i omställningsmedel för den fastigheten! 

För ca 2 år sedan ifrågasatte Fors Företagareförening återigen Samhällsbyggnadschefens kostnadsuppgift för att återställa Kioskhuset och krävde en ny opartisk kostnadsberäkning. Kommunen anlitade då ett konsultföretag, SWECO Management AB i Östersund, som genomförde en ny kostnadsberäkning på distans!!!!!. Företaget besökte således aldrig huset i Bispgården.
Enligt SWECO:s schablonmässiga beräkningar uppgick kostnaden till 16,5 miljoner för att återställa huset. 

Senare har Samhällsbyggnadschefen även låtit meddela att huskroppen med adress
Nipvägen 2 är ”bortom all räddning!”

Kommunens senaste kostnadsberäkning och Samhällsbyggnadschefen senaste uttalade om husets standard har nu föranlett Fors Företagareförening att under maj månad 2016 bekosta en opartisk besiktning av huset samt kostnadsberäkning för att återställa huset.
Besiktningsföretagets bedömning är att kostnaden för att återställa hela huset till godtagbar standard uppgår till ca 3-5 miljoner kronor. Detta innebär att Ragunda kommun och Bispgården kan få 22 lägenheter (2:or, 3:or samt ett par 4:or) till en kostnad av 3-5 miljoner kronor! Att jämföra med ett nyproduktionsvärde på ca 50 miljoner kronor. Ovanstående uppgifter föranleder Fors Företagareförening att ställa fler frågor:

Varför använder Ragunda kommun skattemedel för att finansiera en kostnadsberäkning som utförs på distans?

Varför sprider man rykten om att den ena huskroppen är ”bortom alla räddning” när så inte är fallet?

Varför undersöker inte Ragunda kommun på allvar möjligheten att återställa ”Kioskhuset” när det idag råder brist på lägenheter?


Fors Företagareförening avser att efter sommaren kalla kommunledningen till ett möte för att diskutera ovanstående frågor.