Rapport från möte med Ragunda kommun angående ”Kioskhuset” samt eftersatt underhåll av kommunala fastigheter och anläggningar i Bispgården.

Tisdag 25 oktober, 2016 hölls ett möte i Bispgården där Fors Företagareförening och Fors Intresseförening hade kallat representanter för Ragunda kommun till ett möte angående ”Kioskhuset” i Bispgården.
Då det under hösten framkommit att underhållet på Nipängen, Järåskolan och VA-anläggningarna i Bispgården också är starkt eftersatt fanns även dessa frågor med på dagordningen. 
-- Deltagare 1

-- Deltagare 2
Vid mötet deltog från Ragunda kommun, Samhällsbyggnadschef Rolf Ivansen, Kommunchef Håkan Littzell samt Oppositionsråd Bo Bergström. Kommunalrådet Jonas Andersson var inbjuden men kunde inte närvara. Från Fors Intresseförening deltog, Ordförande Ulf Skoog, Anders Jönsson och Tomas Fryklund. Från Fors Företagareförening deltog Ordförande Anders Ljung, Per Edvall, Kent Andersson, John Backman och Kenth Selander.

-- Kioskhuset
Kioskhuset.
Kommunens renoveringskalkyl på 16 - 20 miljoner kronor  har ifrågasatts av Fors Företagareförening som därför anlitat ett företag som gått igenom huset ordentligt och därefter tagit fram ett kostnadsförslag för att åter ta huset i drift. Den beräkningen landade på 3 - 5 miljoner för att återställa 22 lägenheter. Samhällsbyggnadschefen motiverade skillnaden i förslagen med att Sweko (som ansvarade för kommunens kostnadsförslag) menade att ett stambyte även innebär att hela renoveringen ska klassas som en nybyggnation, med de krav som råder idag enligt PBL (Plan och bygglagen). Fors Företagareförening ifrågasatte även de uppgifterna och har i efterhand kontrollerat vad som gäller på Boverkets hemsida, där står följande:  
"Stambyte inklusive nya tätskikt och inredning 
Enbart stambyten kan inte anses medföra att hela bostaden eller lokalen påtagligt förnyas även om åtgärden innefattar en totalrenovering av till exempel badrummen. Krav kan då enbart ställas på de ändrade delarna".
Således bör Fors Företagareförenings beräkningsunderlag vara närmare sanningen.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen menade att kommunen sannolikt inte skulle kunna renovera till en så låg kostnad som 3 -5 miljoner kronor vilket troligen en privat entreprenör kan.
Mötet beslutade att kommunen snarast får ta fram ett underlag och bjuda ut fastigheten till försäljning. Finns inget intresse från någon privat aktör ska huset rivas.
Vi ska INTE ha ett tomt hyreshus mitt i samhället.


Nipängen, problembild
Problemen här avser till största delen fastighetsskötsel, exempelvis droppande kranar som orsakat vattenskador, blinkande armaturer som startat rökutveckling trots påpekanden från personalen under flera års tid. Allmänt dåligt och eftersatt underhåll och ointresse från vaktmästarna. 


Järåskolan, problembild 
Ulf Skoog presenterade bilder som visade på det katastrofalt dåliga skick som byggnader och området kring skolan befinner sig i på grund av eftersatt underhåll även här.


Åtgärdsplan Nipängen och Järåskolan
 Kommunen har nu satt in en person för att ta hand om alla akuta problem på och kring Nipängen. En instegsgrupp ska ta hand om de mest akuta problemen på Järåskolan. Ingen av de åtgärderna innefattar själva fastigheterna, vilket ordinarie vaktmästare nu borde få mer tid till.
En genomlysning av den tekniska verksamheten kommer att utföras av en oberoende resurs för att dokumentera brister och svagheter i organisationen. En åtgärdslista avseende fastigheter och VA-nätet ska presenteras för kommunledningen före jul.

Samhällsbyggnadschefen informerade att den utmaning som Fors Företagareförening gjorde gentemot kommunen avseende drift och underhåll av Nipängen och Järåskolan för åtta månader sedan inte kommer att tas upp innan genomlysningen av organisationen är färdig. 

VA-systemet i Bispgården, problembild
Anders Ljung visade aktuella bilder på det skick som avloppssystemen och slamlagunerna  i västra och östra Bispgården befinner sig i. Han beskrev även den oro som finns i samhället för olyckor pga. det eftersatta underhållet. 

Åtgärdsplan VA-system
Den spontana reaktionen från kommunchefen blev att beordra ut personal i morgon (26/10) för att säkerställa att alla brunnar är täckta. Mycket resurser kommer att läggas på VA-systemet i Bispgården den närmaste tiden för att åtgärda bristerna. 
Ett nytt felanmälningssystem har införts internt inom kommunen.  Felanmälan från allmänheten, oavsett fråga, skall göras till kundcenter och inte till vaktmästare, uppmanar kommunchefen.

Mötet beslutade att ett uppföljningsmöte om dessa frågor ska hållas efter årsskiftet. Fors Företagareförening är sammankallande.

  

Läs Fors Företagareförenings information om "Kioskhuset" från 2016-06-15 här